Om vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det kan handla om särskilda boenden, personlig assistans, hemvård och hemsjukvård eller hemservice, det vill säga hjälp med inköp, städning, tvätt och fixartjänst.

Förvaltningens uppdrag kan delas in i tre verksamhetsområden:

  • Omsorg och vård av seniorer i Helsingborg.
  • Insatser enligt lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Förebyggande arbete som riktar sig till stadens seniorer och personer med funktionsnedsättning samt anhörigstöd.

Omsorgsdirektör Annika Andersson leder förvaltningen som har cirka 3 650 anställda. Vård- och omsorgsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Webbplatsen Vård och omsorg i Helsingborg innehåller bara information om verksamheter som drivs kommunalt. På helsingborg.se hittar du även information om vård och omsorg som drivs på entreprenad. Tillgänglighetsredogörelse för vardochomsorg.helsingborg.se

Våra värdighetsgarantier

Du som har hemvård eller bor på vårdboende i Helsingborg har rätt till att vara delaktig i din vård och känna dig trygg i kontakten med oss på vård- och omsorgsförvaltningen. I vårt arbete förhåller vi oss till tre värdighetsgarantier:

  • Delaktighet – du som får någon form av omsorg från oss ska ha en genomförandeplan som har upprättats tillsammans med dig.
  • Självbestämmande – du som får någon form av omsorg från oss ska ha en kontaktperson. Du ska själv kunna påverka vem som blir din kontaktperson utifrån din bakgrund och intressen.
  • Trygghet – för att du ska kunna känna dig trygg ska vi på ett tydligt sätt berätta vad som kommer att hända och vad du kan förvänta dig.

Hitta hit

Vård- och omsorgsförvaltningen har besöksadress Carl Westmans allé 5. Handikapparkering finns vid entrén. Övrig parkering ligger 20 meter från ingången. Hiss finns i huset. Handikapphiss finns till höger om entrén i nära anslutning till parkeringen.