Ansökningar om stöd har inte hanterats korrekt

Det har framkommit att enskildas ansökningar om LSS-insatser inte har hanterats korrekt. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och har valt att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

I utredningen framkommer det att enskilda har ansökt om olika LSS-insatser via befintlig e-tjänst vid olika tillfällen. Ansökningarna har inte signerats av båda vårdnadshavarna och anses därmed inte vara kompletta. E-tjänstsystemet skickar då inte det brukliga meddelande till handläggarna om att en ny ansökan inkommit.

De enskilda och deras vårdnadshavare har i och med det inträffade blivit fråntagen sin rättssäkerhet eftersom ansökningar inte blivit utredda inom rimlig tid och de kan ha gått miste om insatser de kan ha haft rätt till.

– Naturligtvis beklagar vi det inträffade – det är ytterst olyckligt att enskilda inte får sin rätt till stöd prövad på ett korrekt vis. För att förhindra att liknande händelser inträffar igen håller vi på att undersöka möjligheten att systemet meddelar även om ansökan enbart är signerad av en vårdnadshavare. Vi ser också över våra rutiner och hur vi kan förbättra hanteringen av ansökningar via e-tjänsten, säger Ingrid Nyman, avdelningschef för kvalitet och utveckling.

De ansökningar som fortfarande är aktuella är under utredning nu.