Användande av skyddsåtgärd lex Sarah-anmäls

En boende på ett av stadens LSS-boende har under flera års tid vid vissa situationer nekats tillträde till gemensamma utrymmen genom att lägenhetsdörren varit låst. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

När andra boende har befunnit sig i de gemensamma utrymmena har personalen låst lägenhetsdörren om sig och den boende. Den boende har ibland agerat som att hen vill lämna rummet men kan inte öppna dörren själv till följd av sin funktionsnedsättning. När ingen annan boende varit där har dörren varit olåst.

I utredningen framkommer det att det finns bristande kunskaper kring skyddsåtgärder generellt och kring förvaltningens riktlinjer för hantering av tvångs- och skyddsåtgärder. Det framkommer också att det råder brist på meningsfulla aktiviteter för den boende.

– Vi kan inte annat än beklaga det inträffade. Syftet med åtgärden har varit att skydda den boende och medboende men vi har inte följt riktlinjen eller haft tillräckligt bra arbetssätt kring hur vi arbetar med skyddsåtgärder. Nu behöver personalen se hur de kan göra annorlunda och upprätta en riskbedömning samt handlingsplan och inte minst inhämta den boendes samtycke till åtgärderna. Ett arbete pågår också med att hitta aktiviteter som den boende tycker om, säger Marie Strömberg, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Sedan en tid tillbaka pågår ett utvecklingsarbete kring skyddsåtgärder i den berörda enheten i form av en så kallad säkerhetsgrupp där legitimerad personal, omvårdnadspersonal, stödpedagog och enhetschef ingår.

– Vi arbetar hela tiden efter att bli bättre och att utveckla våra verksamheter. Därför att vi påbörjat en översyn kring hur vi arbetar med skyddsåtgärder inom alla våra LSS-boenden. Bland annat arbetar vi med att hitta ett systematiskt arbetssätt där vi hela tiden strävar efter att förebygga och undvika skyddsåtgärder som kan bli begränsande för de boende, säger Marie Strömberg.

Andra viktiga faktorer i ett utvecklingsarbete är fungerande avvikelsehantering och rapportering enligt lex Sarah. Genom att rapportera och utreda dessa händelser säkerställer vi också att inget liknande händer i framtiden och att våra kunder är trygga med den omvårdnad vi ger.

– Detta är ett område vi måste bli bättre på. Det är viktigt att alla medarbetare känner sig trygga och vågar rapportera avvikelser. Det är inte lätt alla gånger, men då är det viktigt att komma ihåg att syftet med detta är att utveckla våra verksamheter, säger Marie.