Beslut om LSS-insatser har inte verkställts

Vid tre tillfällen har beslut om beviljade insatser enligt lagen om LSS inte blivit verkställda. Detta uppmärksammades i samband med införandet av ett nytt system. Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah-anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan gäller tre fall då det fattats beslut om beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte har verkställs så som de ska. Detta beror på att personal som ska verkställa besluten inte fått kännedom om dem och har därför inte agerat. Besluten handlar om insatserna stödfamilj och kontaktperson.
Utredningarna visar att det har funnits brister i kommunikationen och samarbetet mellan myndighetsavdelningen som fattar besluten och uppdragsenheten som verkställer besluten.

– När vi fattar beslut om insatser enligt lagen om LSS ska dessa alltid verkställas, det är beklagligt att det inte skett i dessa fall. Vi har nu förbättrat arbetsrutinerna och även utökat antalet handläggare för att arbeta mer med individuppföljningar säger Christel Malmros, verksamhetschef.

Ett samarbete har nu inletts som ska förbättra kommunikationen mellan personalen på de olika avdelningarna. I det nya systemet kommer handläggarna på myndighetsavdelningen ha kvar en beställning tills den är verkställd samt att insatsen är påbörjad.