Bristande hantering av sekretessbelagda uppgifter

Två medarbetare på ett LSS-boende har under ett samtal pratat om känsliga och sekretessbelagda uppgifter. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I början av mars förde två medarbetare på ett LSS-boende ett samtal om en brukare som bor på ett annat LSS-boende. Den ena medarbetaren är anhörig till en brukare på det LSS-boende som samtalet handlar om. Då berättar den andra medarbetaren att hen har varit kontaktperson till en brukare där som är utåtagerande och vad som tidigare har skett. Hen uppger också namnet på brukaren och kollegan vet vem brukaren är.

Utredningen visar på brister gällande sekretesskyddade uppgifter och kan innebära en kränkning av den personliga integriteten. Sedan tidigare pågår ett arbete kring informationssäkerhet och hur arbetet med sekretess ska bedrivas.

– Vi beklagar det som har inträffat även om det skedde i all välmening. Uppgifter om enskildas personliga förhållanden får inte spridas inom verksamheten till personal som inte har något med den enskilde att göra i tjänsten. Enhetschefen har haft samtal med berörd personal och gått igenom befintliga rutiner. För att förhindra att liknande inträffar igen går vi löpande igenom uppdaterade rutiner och blanketter kopplat till sekretess på verksamhetens arbetsplatsträff, säger Marie Strömberg, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.