Bristande tillsyn på demensavdelning lex Sarah-anmäls

Vård- och omsorgsförvaltningen gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att tillsynen av en hyresgäst på en demensavdelning brustit.

En hyresgäst på ett vårdboende lämnades ensam utan uppsikt av personal under längre stunder på nätterna. Hyresgästen har varit mycket utåtagerande samt haft ett aggressivt beteende mot andra hyresgäster och personal. Det fanns även en risk att hen hade varit utåtagerande mot andra hyresgäster och skadat sig själv när det inte fanns personal på avdelningen. Enligt utredningen finns brister i kommunikation mellan enhetschef och personal samt brister i att personalen inte följer gällande rutiner och handlingsplan.

– Det är verkligen beklagligt att detta har inträffat. Rutiner och riktlinjer ska följas, och vi har genomfört de åtgärder som behövs för att inte liknande händelser ska inträffa igen, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

För att förhindra liknande situationer har enhetschefen informerat nattpersonal om vikten av att följa gällande rutiner när personal lämnar en avdelning under natten. All personal kommer också att få kompetensutveckling genom utbildningar i risk- och konsekvensanalyser, lex Sarah, hot och våld samt utbildning i demens för nattpersonal.