Bristande tillsyn på korttidsboende lex Sarah-anmäls

Vård- och omsorgsförvaltningen gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att tillsynen av ett barn på ett korttidsboende har brustit.

Händelsen inträffade på ett korttidsboende för barn och unga enligt lagen om LSS. Tillsynen har brustit så att barnet kunde lämna boendet och försvinna. Polisen larmades om händelsen och hittade barnet strax därefter. Barnet kunde återföras till boendet utan skador.

Händelsen har utgjort ett allvarligt hot mot barnets säkerhet och fysiska hälsa och anmäls enligt lex Sarah till IVO.

– Vi ser allvarligt på den här händelsen och har vidtagit åtgärder för att se till att tillsynen i verksamheten inte brister igen, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör.

Enhetschefen för korttidsboendet har utarbetat en rutin gällande utevistelse i boendets trädgård och framtagning av boendets cyklar. Rutinen har delgetts all personal i verksamheten så att risken för att barn lämnar verksamheten utan tillsyn minimeras och så att något liknande inte ska kunna inträffa igen.