Brister i följsamhet av genomförandeplaner

Hyresgäster inom ett boende för funktionsnedsatta har inte fått sina insatser utförda enligt sina genomförandeplaner. De åtgärder som genomförts har inte heller förbättrat situationen för hyresgästerna. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och gör en anmälan om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För att hyresgäster på boenden för funktionsnedsatta ska känna sig trygga och fungera bra i sin vardag finns det en individuell genomförandeplan. På ett boende har dessa planer under en längre tid inte följts. Detta har gjort att hyresgästerna inte har fått det de behöver vilket har påverkat deras levnadsvillkor.

– Vi ser allvarligt på det som hänt, säger Marie Strömberg, verksamhetschef vid vård och omsorgsförvaltningen. Det är viktigt att våra hyresgäster ska känna sig sedda, få sina behov tillgodosedda och att deras genomförandeplaner följs, här har vi brustit i vårt uppdrag.

De åtgärder som verksamheten har genomfört är bland annat genomgång av samtliga genomförandeplaner, utbildning för medarbetarna i dokumentation, individuella arbetskort, utökat kontaktmannaskap mot kunderna, anhörigmöten samt förstärkt ledarskap.