Fler är nöjda med stödet inom funktionshinderområdet

Vi blir bättre och bättre! Jämfört med förra året har antalet nöjda kunder inom funktionshinderområdet ökat med två procentenheter, från 76 till 78 procent. Fortfarande ligger Helsingborgs stad under riksgenomsnittet men numera bara med två procentenheter.

Det är främst inom områdena boendestöd inom socialtjänstlagen, daglig verksamhet samt servicebostad som visar på ett förbättrat resultat medan resultatet för personlig assistans har försämrats med fyra procentenheter. Trots detta har vi en högre kundnöjdhet inom daglig verksamhet och personlig assistans jämfört med riket.

­– Det är väldigt glädjande att våra kunder känner sig trygga i och nöjda med våra verksamheter, säger Sara Månsson, verksamhetschef vid vård och omsorgsförvaltningen. Vi finns till för dem och det är viktigt att de känner sig nöjda med den vård och omsorg vi ger.

Vi har också märkt en positiv trend över tid då många kunder upplever att personalen bryr sig, bäst resultat har daglig verksamhet, servicebostad och boendestöd. Här finns det mer att göra då frågorna om kommunikation (förstår dina boendestödjare vad du säger, pratar dina boendestödjare med dig så att de förstår vad dem menar) har fått de lägsta resultaten även i årets undersökning.

Högre svarsfrekvens än riksgenomsnittet

Extra roligt är den höga svarsfrekvensen där våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete med att hjälpa och stödja våra kunder att lämna sina åsikter. Helsingborgs stad har elva procentenheter högre svarsfrekvens än riksgenomsnittet och hela åtta procentenheter högre svarsfrekvens i år jämfört med förra undersökningen.

Resultatet har diskuterats och analyserats på enhetsnivå under mars månad. Samtliga enheter kommer också att arbeta med resultatet i sina verksamhetsplaner. Där ingår även analyser av avvikelser från förväntat resultat, förändringar som skett över tid samt positiva resultat.

Bakgrund

På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden medverkar förvaltningen i den årliga nationella brukarundersökningen för funktionshinderområdet. De verksamhetsområden som deltar i undersökningen är boendestöd inom socialtjänstlagen, daglig verksamhet, gruppbostad, personlig assistans och servicebostad.

Brukarundersökningen omfattar fyra kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel. Enkäten består av nio till elva frågor, varav en är en bakgrundsfråga (kön) och övriga är kvalitetsfrågor. Alla kunder i de verksamheter som ingår i undersökningen har erbjudits att svara. Syftet med undersökningen är att få veta hur kunderna upplever verksamheterna. Vi kommer att använda resultatet som underlag för kommande förbättringar och utvecklingsarbeten tillsammans med våra kunder.

I det totala urvalet ingick 828 personer, 521 svarade på enkäten, vilket ger en samlad svarsfrekvens på 63 procent vilket är ett bättre resultat både jämfört med den nationella genomsnittliga svarsfrekvensen på 52 procent, samt med föregående års resultat på 55 procent. 46 procent av de svarande är kvinnor samt 55 procent män.