Föreningar kan ansöka om ekonomiskt stöd

Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad har beslutat att avsätta en miljon kronor i ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer som tar socialt ansvar. Staden har också beslutat att ge ett utökat stöd på 116 000 kronor till föreningar och organisationer som drabbats av coronapandemin.

De ekonomiska stöden är engångssatsningar som föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har möjlighet att ansöka om. Det är vård- och omsorgsnämnden som beslutar om vem som får ekonomiskt stöd.

Vem kan få ekonomiskt stöd?

Föreningar och organisationer som vänder sig till äldre personer eller personer med funktionsnedsättningar kan ansöka om dessa utökade ekonomiska stöd.

Ekonomiskt stöd för socialt ansvar

Det extra stödet på en miljon kronor ges till föreningar och organisationer som tar socialt ansvar genom olika former av aktiviteter. Stödet syftar till att uppmuntra, stödja, och skapa förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete inom ramen för nämndens ansvarsområde. Vård- och omsorgsnämnden ser frivilliga organisationer och föreningar som en viktig samverkansaktör i detta arbete.

I ansökan ska tydligt beskrivas vad föreningen eller organisationen vill använda det extra ekonomiska stödet till och vilka aktiviteter som planeras.

Ekonomiskt stöd för coronapandemin

Det utökade stödet på 116 000 kronor ges till föreningar och organisationer som stöd för extrakostnader eller inkomstbortfall under coronapandemin. Det kan till exempel vara kostnader för andra sätt att driva verksamheten, såsom digitala lösningar.

I ansökan ska det framgå på vilket sätt föreningen eller organisationen har påverkats av coronapandemin.

Ansökan och uppföljning

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2020. Till ansökan ska bifogas:

  • Verksamhetsberättelse med information om hur de mål och syften som avses med det ekonomiska stödet ska uppnås
  • Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse

Ansökan skickas till Vård- och omsorgsförvaltningen, Föreningsbidrag, 251 89 Helsingborg. Vård- och omsorgsnämnden förväntas fatta beslut om vilka föreningar eller organisationer som får ekonomiskt stöd i december 2020.

Ekonomiskt stöd kan utgå helt eller delvis beroende på vad som framkommer i ansökan. Om de sammanlagda inkomna ansökningarna överstiger den ram som finns kommer en jämkning att ske mellan föreningarna.

Föreningar och organisationer som får ekonomiskt stöd ska senast den 30 juni 2021 skicka in en redovisning över hur pengarna använts eller ska användas samt revisionsberättelse och verksamhetsberättelse som visar hur man har uppnått sina mål och syften som ansökan om ekonomiskt stöd avsåg.

Vård- och omsorgsnämnden har rätt att granska föreningar som fått ekonomiskt stöd genom att begära in uppgifter under verksamhetsåret. Nämnden har också rätt att begära fullständig återbetalning om det skulle visa sig att bidrag getts ut på felaktiga grunder.