Klart med nya taxor och avgifter för äldreomsorgen

Efter att kunder har betalt samma avgift för sin omsorg och hemsjukvård i 17 år har nu kommunfullmäktige beslutat om nya taxor för äldreomsorgen. Beslutet innebär även ett mer jämlikt och rättvist system. Avgifterna börjar att justeras under 2020.

– Vi har sett att det finns ett behov av att se över avgifterna för äldreomsorgen i sin helhet. Helsingborgs stad står inför en betydande utmaning med fler unga och äldre. För att säkerställa att vi ska kunna upprätthålla nuvarande service och kvalitet behöver staden regelbundet se över sin ekonomi, säger Lars Thunberg (KD), ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Det nya systemet innebär avgifter som är mer rättvisa och jämlika än tidigare. Samtliga kunder kommer få sin avgift prövad oavsett om de bor på ett vårdboende eller i ordinärt boende, ensamma eller sammanboende. Alla kommer att få betala för sin hemsjukvård, även de personer som har omsorgsinsatser. En person får dessutom samma måltidskostnad samt avgift för service och omsorg oavsett om den bor på ett vårdboende eller vistas på ett korttidsboende, dygnsavlösning eller dagverksamhet.

Alla vård- och omsorgskunder, som har betalningsförmåga, kommer att påverkas av avgiftshöjningen. Personer med låga inkomster kommer däremot, precis som nu, endast betala utifrån sin förmåga.

– De nya taxorna och avgifterna kommer inte påverka de som har mindre kvar än sitt förbehållsbelopp och även efter beslutet kommer Helsingborg ha avgifter inom vård och omsorg som ligger under riksgenomsnittet för kommuner, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör.

– Dessutom kommer en person, oavsett inkomst, aldrig att betala mer än maxtaxan för sina vård- och omsorgsinsatser, fortsätter Lars Thunberg (KD), ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Avgifterna på vårdboende börjar gälla från och med den 1 april 2020 och övriga avgifter från 1 januari 2020.  Justeringen av avgiften för omsorg och hemsjukvård kommer att ske i två etapper – 1 januari 2020 och 1 januari 2021. Alla berörda kommer få skriftlig information från vård- och omsorgsförvaltningen innan de nya avgifterna börjar gälla.

Maxtaxa

Maxtaxan är det månadsbelopp som en person betalar som mest för sina vård- och omsorgsinsatser, oavsett vad den har i pension och vad den har för tillgångar. Under 2019 ligger den nationellt reglerade maxtaxan på 2 089 kronor i månaden och 2 125 kronor i månaden för 2020.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är den summa som en person har rätt att ha kvar, sedan hyra är betald, innan kommunen kan ta ut en avgift. 2020 ligger förbehållsbeloppet för ensamboende på 5 340 – 5 734 kronor per person och månad beroende på ålder och för sammanlevande makar och sambor på 4 512 – 4 906 kronor per person och månad beroende på ålder.