Kommunal äldreomsorg + forskning = sant

Kommundoktorand och ”prova-på-forskarskola” är två av aktiviteterna i vård- och omsorgsförvaltningens långsiktiga samverkansinitiativ tillsammans med Lunds universitet. Detta unika initiativ handlar om att stärka kompetensen hos den legitimerade personalen inom äldreomsorgen.

I regionerna är det vanligt med hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning på både avancerad nivå och på forskarnivå. Det är även vanligt att man forskar och jobbar samtidigt. I kommunerna ser det helt annorlunda ut. Avsaknad av personal med utbildning på en mer avancerad nivå gör det svårare att omsätta nya forskningsresultat till evidensbaserade åtgärder. Gapet till forskningen är stor och följden blir att nya forskningsresultat inte kommer de äldre till godo i kommunerna.

Även coronapandemin som har slagit hårt mot äldreomsorgen har satt fingret på att det finns stora behov av nytänkande kring kompetens inom kommunal äldreomsorg. Likaså omställningen av att mer avancerad vård ska utföras i hemmet kräver förändringar.

För att kunna stärka kompetensen har vård- och omsorgsförvaltningen därför inlett ett samarbete med medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Campus Helsingborg. Tanken med arbetet är att integrera kommunal vård och omsorg med akademisk utbildning och forskning inom området åldrande och hälsa.

– Vår gemensamma ambition är att visa vägen för hur kommunal äldreomsorg och forskning kan gå hand i hand, med innovativa arbetssätt som kan spridas till andra kommuner i landet, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör.

Samverkansinitiativet kallat ”Samverkan för ökad kompetens i äldreomsorgen”, SÖK-äldre, är tänkt att leda till att vården och omsorgen om kommunens äldre utvecklas. Personal med akademisk utbildning kommer att få möjlighet att stärka sin kompetens och nya gränsöverskridande forskningsprojekt kommer att genomföras. Några av samverkansinitiativets övergripande aktiviteter är:

  • Utveckla och etablera uppdragsutbildningar efter de behov som finns.
  • Anställa och utbilda kommundoktorander i gemensamma forskningsprojekt.
  • Utveckla och etablera ”Prova-på-forskarskola” för kommunalt anställd personal med akademisk utbildning.
  • Skapa anställningar där man arbetar både på universitetet och i kommunen – till exempel universitetslektorer med anställning som legitimerad yrkesutövare.

Lisa Ekstam, docent vid Lunds Universitet, processleder hela initiativet. Annika Andersson, omsorgsdirektör, och Ingrid Nyman, avdelningschef för kvalitet och utveckling, ingår i styrgruppen. Eva Fallgren, utvecklingsledare, är initiativets kontaktperson på vård- och omsorgsförvaltningen.

Finansiering sker genom Helsingborgs stads kompetensfond, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och beviljade anslag från Forte. Specifika forsknings- och doktorandprojekt kommer att ansöka om egna forskningspengar.