Kund har fått insats indragen felaktigt

En kund inom hemvården som har blivit beviljad en insats har fått insatsen indragen på ett felaktigt sätt. Insatsen utfördes inledningsvis och drogs därefter in. Vård- och omsorgsförvaltningen anmäler det inträffade enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En hemvårdskund har blivit beviljad olika hemvårdsinsatser. En av insatserna som hemvården har utfört har vid senare tillfälle dragit in. I utredningen framkommer det att hemvården brustit när de har dragit in ett beslut som har gynnat kunden. I insatsplanen står det att hemvård och kund kommit överens om denna insats. Därefter har hemvården dragit in insatsen med motiveringen att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Trots förtydligande från biståndshandläggaren om behovet av insatsen fortsatte hemvården att neka kunden stödet. Utredningen visar också att rutin vid oenighet gällande hemvårdsinsatser inte följts.

– Naturligtvis beklagar vi det inträffade. Händelse bottnar i en oenighet kring vad som ryms i ett beslut där följden har blivit att kunden hamnat i kläm. Eftersom vi först utförde insatsen är det rimligt att kunden förväntar sig att vi fortsätter med det och där har vi brustit. För att motverka liknande situationer ska vi, myndigheten och hemvården, träffas och diskutera hur vi kan bli bättre på att samarbeta när det uppstår oenigheter kring beslut, säger Eric Semb, verksamhetschef för hemvården.

Kunden ska åter få sin insats utförd och planeringen för när det ska ske är gjord.