Kund med kognitiv sjukdom blev felaktigt bemött

En medarbetare på ett vårdboende har felaktigt bemött en kund med kognitiv sjukdom. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det inträffade är allvarliga missförhållanden och gör därför en  lex Sarah-anmälan av händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En medarbetare har ingripit med överdriven fysisk kraft vid en incident mellan två kunder där den ena har ett känt utåtagerande beteende. Syftet var att förhindra att berörd kund skadade den andra kunden. Medarbetaren har därmed inte heller följt kundens genomförandeplan där det står beskrivet hur situationer ska hanteras utifrån kundens kognitiva sjukdom.

– Det som hänt är oacceptabelt, säger Sandra Bengtsson, verksamhetschef vård och omsorgsförvaltningen. För personer med kognitiv sjukdom är det viktigt att all personal är införstådda i hur man bemöter dem på bästa sätt.

Utredningen visar att enheten brustit i sin introduktion av en ny medarbetare på demensavdelningen. För att undvika att liknande händelser inträffar i framtiden har verksamheten förtydligat sin introduktion/genomgång av arbetet med kunderna på demensavdelningen.

Medarbetaren arbetar inte längre inom vård- och omsorgsförvaltningen.