Larm från kund inom hemvården hanterades inte korrekt

Vård- och omsorgsförvaltningen gör en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att personal inom hemvården inte agerat korrekt på ett larm från kund.

Händelsen inträffade då en kund inom hemvården larmade med sitt trygghetslarm. Larmoperatören som tog emot larmet försökte kommunicera med kunden som inte svarade. Larmoperatören skickade då ett larm till hemvården som inte hanterades på rätt sätt. Efter en knapp timme ringde larmoperatören och påminde hemvården om larmet. Ett nytt larm inkom från kunden efter påminnelsen. Anhörig var då på plats hos kunden och meddelade att ingen från hemvården hade kommit. Personal från hemvården anlände till kunden efter det andra larmet. Då hade anhörig larmat ambulans som förde kunden till sjukhus.

– Vi beklagar det inträffade och ser allvarligt på händelsen. Att våra kunder och deras anhöriga ska känna sig trygga med att vår personal finns till hands är mycket viktigt för oss, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen.

Att inte agera korrekt på ett larm är en allvarlig brist då kundens tillstånd är okänt och hen kan vara i behov av omedelbar hjälp. Det inträffade bedöms därför ha utgjort ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah. Omedelbara åtgärder har vidtagits genom förtydligande information från enhetschefen till personalen om hur larm ska hanteras. Utredningen får utvisa om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att liknande händelser inte ska inträffa igen, och om det inträffade har gett konsekvenser för kundens fysiska och/eller psykiska hälsa.

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.