Lex Sarah-anmälan vid missförhållande i hemvården

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter att det framkommit uppgifter om att personal brustit i omsorgen och lämnat en kund utan att ha fullbordat sin uppgift med att byta ett inkontinensskydd.

Den 25 augusti 2018 kom två personal från hemvården till en kund för att bland annat byta ett inkontinensskydd. Personalen bestod vid tillfället av en vikarie och ytterligare en personal.

Det var känt att kunden hade behov av varsam behandling eftersom hen led av svåra smärtor. Personalen fick information om detta, men då vikarien var sen till överrapporteringen missade hen det. Den andre personalen tog dock emot informationen.

I samband med bytet av inkontinensskydd uppstod en argumentation mellan kunden och vikarien. Kunden påtalade sina smärtor och menade att vikarien var allt för hårdhänt. I samband med meningsutbytet lämnade vikarien kundens bostad. Personalen som var kvar kunde inte ensam slutföra bytet och lämnade också kundens bostad.

När personalen lämnade kunden kontaktade de kollegor och berättade att kunden behövde hjälp från annan personal. Kollegorna fick emellertid ingen information om att kunden låg kvar med avföring i sängen. När detta uppmärksammades skickades ny personal skyndsamt till kunden för att slutföra åtgärden. Den nya personalen anlände ungefär en och en halv timme efter att vikarien och hens kollega lämnat kunden.

När den ansvariga enhetschefen fick kännedom om händelsen rapporterades detta enligt lex Sarah och vård- och omsorgsförvaltningen har nu utrett fallet och anmäler händelsen till IVO. Vikarien som brustit i sin yrkesutövning togs i samband med utredningen ur tjänst.

– Kunderna ska kunna känna sig trygga med vår vård och omsorg. Efter att vi uppmärksammade den här händelsen har hemvården bland annat sett över sina rutiner för informationsöverföring. Vi kommer också se till att personalen får information om hur de ska bemöta upprörda kunder, säger Eric Semb, verksamhetschef.

Lex Sarah är ett viktigt verktyg i förvaltningens kvalitetsarbete. Genom att synliggöra och gå till botten med uppkomna brister kan dessa lättare åtgärdas så att inget liknande händer i framtiden.