”Personal som bryr sig” enligt nya brukarundersökningen för LSS

Den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet (LSS) är nu klar och 2022 års mätning pekar på ett varierat resultat inom de olika verksamheterna. Men ett tydligt resultat inom samtliga fem verksamhetsområden är att kunderna upplever att de får ett mycket bra bemötande av vår personal.

Glädjande i årets mätning är även att svarsfrekvensen ökat inom fyra av fem verksamhetsområden jämfört med 2021. Samtliga fem verksamhetsområden har dessutom en bättre svarsfrekvens jämfört med snittet i riket.

– Det är viktigt att se resultatet i undersökningen som ett kunskapsunderlag för att bidra till vårt förbättringsarbete. Där vi i dialog med kunderna och medarbetarna använder resultatet för att utveckla verksamheten och öka både kundnöjdhet och trygghet, säger Marie Strömberg, verksamhetschef på vård och omsorgsförvaltningen.

Inom både gruppbostad och personlig assistans ser vi ökad kundnöjdhet mot föregående år (båda ökar med två procent), medan inom servicebostad är siffrorna oförändrade jämfört med 2021. Två områden som däremot backar mot föregående år är boendestöd inom socialtjänstlagen (SoL) och daglig verksamhet LSS där resultatet har försämrats med fem respektive fyra procentenheter.

Många tycker att personalen bryr sig

När det gäller enskilda frågeställningar kan konstateras att frågan; Bryr sig personalen? har sammantaget de högsta siffrorna med ett snitt på 86 procent för samtliga fem verksamhetsområden.

Däremot frågeställningen; Är du rädd för något? visar i likhet med 2021 det lägsta resultatet inom tre områden; gruppboenden, daglig verksamhet samt serviceboende.
Denna frågeställning är dock väldigt generell och därför svåranalyserad, och behöver därför brytas ner mer i detalj ute i verksamheterna. Ett arbete som nu påbörjas i boenderåd, delaktighetsslingor och andra forum på enhetsnivå.

– Jag vill passa på att ge en stor eloge till vår personal som hjälper och stöttar våra kunder med att lämna sina åsikter och vara delaktiga i det stöd och den service vi ger, avslutar Marie Strömberg.

Samtliga enheter inom funktionsstödsområdet har nu i uppdrag att diskutera och analysera 2022 års resultat samt ha en plan för hur enheten framöver ska arbeta med resultatet i verksamheten.

Bakgrund

På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden medverkar förvaltningen i den årliga nationella brukarundersökningen för funktionshinderområdet. Syftet med undersökningen är att få veta hur kunderna upplever verksamheterna.

De verksamhetsområden som deltar i undersökningen är boendestöd inom socialtjänstlagen, daglig verksamhet, gruppbostad, personlig assistans och servicebostad. Brukarundersökningen omfattar fyra olika kvalitetsområden: Självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel.

Undersökningen genomfördes under perioden 1 september till 31 oktober 2022. I det totala urvalet ingick 774 och 502 svarade på enkäten vilket ger en samlad svarsfrekvens på 65 procent vilket är två procentenheter bättre än förra året.