Personuppgifter spreds via e-post

Från en av stadens korttidsvistelser för barn skickades e-post till vissa av barnens föräldrar. I e-postmeddelandet fick mottagarna tillgång till varandras e-postadresser och i vissa fall även förnamn och efternamn. Eftersom sekretessbelagda personuppgifter på så sätt kommit obehöriga till del gör nu vård- och omsorgsförvaltningen en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Korttidsvistelsen hade inte inhämtat något samtycke gällande hur familjernas personuppgifter får hanteras. Därmed har verksamheten röjt personuppgifter som ska skyddas av sekretess.

– Vi beklagar det inträffade och ser allvarligt på när känsliga personuppgifter röjs. Att värna om integriteten hos alla vi är i kontakt med är mycket viktigt för oss, säger Sara Månsson, verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har nu vidtagit flera åtgärder för att undvika att incidenter som denna händer igen. Enhetschef har haft samtal med berörd personal och utbildning ska ges gällande sekretess och tystnadsplikt.