Resultatet av invånardialogen om anhörigstöd den 29 april

Den 29 april hölls en invånardialog med invånarna i Helsingborg för att få in synpunkter på vilka önskemål anhöriga har om framtidens anhörigstöd.

Här följer en sammanfattning av det som framkom under invånardialogen.

Sociala nätverk

Något som framkom under dialogen var behovet av självhjälpsgrupper och samtalsgrupper med olika teman, till exempel sorg, efterlevnad och föräldraskap. Anhörigträffar var också betydelsefullt för den som hade närstående på vårdboende.

Under dialogen kom det fram att anhöriga hade intresse för enskilda samtal för att kunna diskutera och få råd kring sin situation.

Kontinuitet

Något som skapar otrygghet bland anhöriga vars närstående hade hemvård var att det upplevdes som att det inte finns någon som ”känner” deras närstående på samma sätt som medarbetarna/kontaktansvarig får möjlighet att göra på vårdboende. Denna otrygghet gjorde att anhörig och närstående upplevde, att det var svårt att känna tillit och trygghet. Därtill kom det också upp att det var så många olika personal hos deras anhörig.

Flera anhöriga upplevde blev de slussade runt till olika professioner med upplevelsen att det inte fanns kunskap om var de skulle få den hjälp de behövde.

Önskan om att få känna sig trygga i sitt hem framkom också från dialogen. Utifrån otrygghet, tillitsbrist kände anhöriga att det kunde bidra till att både anhöriga och närstående valde att inte ta emot hjälp.

Delaktighet

Att få vara delaktig och betydelsefull uttrycktes som mycket viktigt för den anhörige. Det upplevs som att det var svårt att våga öppna sig som anhörig om hur det känns. Man behöver lämna ut sig till många att man behöver berätta upprepade gånger om hjälpen. Och att man inte vet inte var man ska vända sig när situationer uppstår.

Information

Den stora frågan var hur man som anhörig i Helsingborg får veta vilket stöd det finns till anhöriga. Information kring stöd för anhöriga upplevdes svårt att hitta och navigera sig i. Att söka på internet var inte en självklarhet för alla anhöriga. Och andra digitala kanaler.

Förslag och önskemål för att nå de anhöriga var att annonsera i olika broschyrer som vänder sig till seniorer, utskick postledes men också i Helsingborgs dagblad. Det fanns även önskan om att information gavs på vårdcentraler, från ambulanspersonal och lasarett.

Det framkom att det upplevdes vara bra med Instagram, att som anhörig kunna följa vad som händer på det boende som deras närstående bor.

Det framkom även önskan om att få stöd med att stötta anhöriga med att få sin närstående till hälsofrämjande aktiviteter. Upplevdes svårt att som anhörig uppmuntra sin närstående till att vara aktiv.

Vad händer nu?

Sammanställningen från dialogen kommer att redovisas för ledningsgruppen och för nämnden för vård- och omsorgsförvaltningen. Resultatet ska tas tillvara i den strategiska planen för anhörigstöd, med aktiviteter till 2035. Möjlighet ska ges till fler dialoger längre fram.