Så tycker Helsingborgs äldre om äldreomsorgen 2020

Nu har den årliga rikstäckande undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” för 2020 presenterats av Socialstyrelsen. I årets enkätsvar har Helsingborgs vårdboenden ökat sin sammantagna nöjdhet med 3 procent, från 79 till 82 procent, vilket innebär att vi nu ligger över riksgenomsnittet. Helsingborgs hemvård fortsätter att hålla hög nivå med 88 procent sammantagen nöjdhet, vilket tangerar riksgenomsnittet.

Socialstyrelsen vill i år betona att det rikstäckande är fler äldre som har svarat själva utan hjälp och att de som svarat upplever sin egen hälsa som ganska eller mycket god. Detta tyder på att personer med sämre hälsa är underrepresenterade och därför bör årets resultat enligt Socialstyrelsen tolkas med försiktighet. Situationen med coronapandemin och besöksförbud på vårdboenden kan även det ha påverkat svarsfrekvensen. I Helsingborg har svarsfrekvensen gått ner från 56 till 44 procent för vårdboenden och från 62 till 57 procent för hemvården. Svarsfrekvensen i riket har även den gått ner markant och är i år 40 procent för vårdboenden och 57 procent för hemvården.

Vårdboenden

Den sammantagna nöjdheten på Helsingborgs alla vårdboenden är alltså högre i år jämfört med föregående år. I topp med total nöjdhet finner vi Tuvehagen, Borgvalla och Murteglet varav både Borgvalla och Murteglet uppnådde hela 100 procent i total nöjdhet. De vårdboenden som ligger under riksgenomsnittet är Valltorp, Åbrädden och Elinebo.

– Det är glädjande att vi i år ligger över riksgenomsnittet i nöjdhet på våra vårdboenden. Speciellt glädjande är att se siffran 100 procent på den totala nöjdheten på två av boendena. Valltorp har varit hårt drabbat av coronapandemin och där har vi nyligen inlett en nystart. Jag räknar med att denna nystart även kommer att påverka nöjdheten på boendet, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör.

Hemvården

Hemvården i Helsingborg har liksom förra året en stor andel nöjda kunder, där Helsingborg ligger precis i nivå med riksgenomsnittet på 88 procent. En siffra som sticker ut inom hemvården är möjligheten att välja utförare. Där är 75 procent i Helsingborg nöjda i jämförelse med nationellt, där 58 procent var nöjda med att man själv fått välja utförare av hemvård.

Oro, ängslan och ensamhet

Undersökningen visar att fler personer som bor på vårdboenden upplever oro, ängslan och ensamhet än tidigare år. Detta kan enligt Socialstyrelsen kopplas till coronapandemin och besöksförbudet. Inom hemvården är utvecklingen den motsatta där färre kunder i år uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest jämfört med 2019.

Utifrån resultatet i Socialstyrelsens undersökning ska nu alla verksamheter analysera sitt resultat och ta fram åtgärdsplaner som bidrar till en ökad nöjdhet. Resultatet ska även förmedlas till hyresgästerna, hemvårdskunderna och deras anhöriga.