Så tycker Helsingborgs äldre om äldreomsorgen 2022

Nu har den årliga rikstäckande undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” för 2022 presenterats av Socialstyrelsen. I årets enkätsvar har riksgenomsnittet för den totala nöjdheten minskat, så också för Helsingborgs vårdboenden som minskat med två procentenheter, från 82 till 80 procent, vilket innebär att vi fortfarande ligger över riksgenomsnittet. Helsingborgs hemvård har minskat till 80 procent sammantagen nöjdhet, vilket nu är sex procentenheter lägre än riksgenomsnittet.

– Vi kan konstatera att för vårdboende når vi nämndens uppsatta mål att vi ska ha fler nöjda kunder än riksgenomsnittet, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör vård- och omsorgsförvaltningen. För övriga verksamheter hamnar vi under målet. Nu kommer vi ha dialog med våra kunder inom hemvård och vårdboende och ta fram handlingsplaner för att öka nöjdheten ytterligare. Varje enhet har sina utmaningar då resultatet varierar mellan dem.

Socialstyrelsen påpekar i sin sammanställning att undersökningen genomfördes när coronapandemin pågått i två år. I de tidigare undersökningarna har resultaten på riksnivå varit relativt stabila, resultaten har bara varierat mindre än en procentenhet från ett år till ett annat. Att resultaten för 2020 jämfört med 2022 är mer negativa än tidigare år, i för vissa frågor med upp till åtta procentenheter, är anmärkningsvärt.

Det här är ett mönster vi även ser inom Helsingborg stad, både inom vårdboende och hemtjänst. De flesta resultaten i årets undersökning har blivit sämre än tidigare år. Här är det viktigt att komma ihåg att coronapandemin pågått i två år när svaren samlades in. Generellt sett har pandemin påverkat samhället överallt och kanske i synnerhet tillvaron för många äldre personer med äldreomsorg.

Högre svarsfrekvens

Trots coronapandemin är svarsfrekvensen högre i år jämfört med 2020 när den senaste undersökningen gjordes. I Helsingborg har svarsfrekvensen ökat från 44 till 46 procent inom vårdboende vilket också är en högre svarsfrekvens än rikets 43.4 procent. För hemvården var motsvarande siffor en ökning från 57 till 58 procent jämfört med svarsfrekvensen för riket på 58,7 procent.

Vårdboende

Här ligger vi tre procentenheter över riksgenomsnittets 77 procent även om den sammantagna nöjdheten på Helsingborgs alla vårdboenden är två procentenheter lägre i år jämfört med föregående år.

De områden där Helsingborg har en betydande positiv skillnad jämfört med riket om man tycker det är trivsamt utomhus runt ditt boende samt vilka möjligheter man har att komma utomhus. Här ligger vi tolv procentenheter bättre än riket. Vi ligger även sex procentenheter högre än riket när det kommer till hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov.

Hemvården

En siffra som sticker ut positivt inom hemvården är möjligheten att välja utförare. Där är 71 procent i Helsingborg nöjda i jämförelse med nationellt, där 53 procent var nöjda med att man själv fått välja utförare av hemvård. Totalt minskar nöjdheten inom hemvården med åtta procentenheter, från 88 till 80 procent.

Hemservice

Nöjdast är man med personalens bemötande (97 procent) och att man känner förtroende för de som kommer hem till sig (91 procent). Men även inom hemservice har den totala nöjdheten minskat, från 90 till 86 procent vilket är samma som för riksgenomsnittet.