Sekretessbelagda uppgifter har kommit obehöriga till del

Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah anmäler tre olika händelser där sekretessbelagda uppgifter kommit obehöriga till del. Förvaltningen ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelserna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Blanketter faxades fel

Två blanketter med sekretessbelagda uppgifter skulle faxas till en hemvårdsgrupp, men faxades fel och kom därmed obehöriga till del.

De felaktigt faxade blanketterna innehöll sekretessbelagda uppgifter till två personer och anses vara ett hot mot den enskildes integritet. Händelsen uppstod eftersom det stod fel uppgifter i ett register som personal använder sig av för att bland annat hitta faxnummer till rätt hemvårdsgrupp. För att undvika att liknande inträffar igen har verksamheten uppdaterat registret.

Arbetskort glömdes hos kund

Vid ett hembesök glömde personal ett utskrivet arbetskort med sekretessbelagda uppgifter. Förutom personuppgifter innehöll arbetskortet detaljerad insatsbeskrivning om 20 olika kunder samt två handskrivna adresser. Enligt kunden har hen inte tagit del av uppgifterna i arbetskortet och hemvårdspersonalen hämtade arbetskortet dagen efter. Utredningen har visat brister i att personal använder sig av utskrivna arbetskort.

Enhetschefen har haft samtal med berörd personal samt gjort ett förtydligande kring befintlig rutin om utskrivna arbetskort.

Samtal med integritetskänsliga uppgifter

Två medarbetare på ett LSS-boende har fört ett samtal i anslutning till ett allmänt utrymme kring en brukare som bor på ett annat LSS-boende. Integritetskänsliga uppgifter diskuterades och samtalet hördes av en annan medarbetare.

Utredningen visar på bristande kunskap om sekretessbestämmelserna samt bristande tydlighet kring hur sekretess ska hanteras när personal arbetar mellan olika boenden. Uppgifter om enskildas personliga förhållanden får inte spridas inom verksamheten till personal som har inte har något med den enskilde att göra i tjänsten.

 

Bristerna gäller sekretesskyddade uppgifter såväl muntligen som skriftligen och kan innebära hot mot den enskildes integritet samt kränkning av den personliga integriteten. För att undvika att liknande händelser inte inträffar igen pågår ett arbete under 2020 kring informationssäkerhet och hur arbetet med sekretess ska bedrivas.

– Vi beklagar det som har inträffat och ser allvarligt på att känsliga och sekretessbelagda uppgifter har kommit i händerna på obehöriga. När det gäller tappade arbetskort och samtalet mellan personal på LSS-boende har vi nu förbättrat våra rutiner. Enhetscheferna har haft samtal med berörd personal och gjort förtydligande kring befintliga rutiner, säger Ingrid Nyman, avdelningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.