Sekretessbelagda uppgifter lämnades ut till obehörig

Vård- och omsorgsförvaltningen gör en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att personal på ett vårdboende lämnat ut känsliga personuppgifter till en journalist.

Journalisten uppger att de integritetskänsliga uppgifterna angående en hyresgästs personliga förhållanden har kommit från personal. Det finns därmed en risk att de sekretessbelagda uppgifterna om hyresgästen har blivit röjda för obehöriga och orsakat en allvarlig kränkning. Personal som arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen har meddelarfrihet vilket innebär att de kan lämna ut uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller dock inte vissa sekretessbelagda uppgifter.

– Vi beklagar det inträffade och ser allvarligt på när känsliga uppgifter om våra kunder röjs. Att värna om våra kunders integritet är mycket viktigt för oss, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har nu vidtagit flera åtgärder för att undvika att liknande händer igen. Enhetschefer kommer kontinuerligt att informera sin personal om förvaltningens riktlinjer gällande sekretess, informationssäkerhet och meddelarfrihet. Rutiner och arbetsprocesser kommer också att ses över för att förenkla för personalen att hitta rätt information.