Brist på tillsyn utsatte hyresgäster för risker

En hyresgäst med kognitiv svikt har avvikit från ett vårdboende utan att det uppmärksammats. En annan hyresgäst har blivit utelåst på balkongen och fått ropa på hjälp för att ta sig in. Vård- och omsorgsförvaltningen anmäler händelserna som allvarliga missförhållanden till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vid de aktuella händelserna har ingen haft utpekat ansvar för tillsynen av respektive hyresgäst vilket lett till att de har kunnat lämnat boendet. Det har saknats arbetssätt för hur medarbetarna i de olika teamen ska fördela ansvar och arbetsuppgifter mellan varandra.

– Det är mycket viktigt att vi följer våra rutiner och tar ett gemensamt ansvar för att hålla uppsikt, säger Tina Olofsson, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen. Våra hyresgäster och deras anhöriga ska känna sig trygga.

Medarbetarna inom verksamheten har nu fått fördjupad utbildning i vård och omsorg av personer med kognitiv svikt samt stöd av kvalitetsledare i bemötande. Enheten har också tagit fram struktur och innehåll för teammöten.