Tvångsåtgärd på vårdboende lex Sarah-anmäls

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att personal på ett vårdboende utfört en tvångsåtgärd som inte överensstämmer med verksamhetens riktlinjer.

Personal på ett vårdboende har använt sig av en tvångsåtgärd där man låst en rullstol vid ett bord vilket medfört att en hyresgäst inte kunnat förflytta sig. Hyresgästen har även blivit bemött på ett olämpligt sätt. För hyresgästen har händelsen inneburit oro, begränsad rörelsefrihet och risk för fall. En utredning visar att verksamheten inte har arbetat enligt förvaltningens riktlinjer gällande beteendemässiga och psykiska symtom samt tvångs- och skyddsåtgärder.

Verksamheten har planerat och genomfört flera åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden. Bland annat har en bemötandeplan har tagits fram som personalen ska arbeta efter och all personal uppmanas att repetera sin utbildning i kognitiv svikt.

– Vi beklagar det inträffade. Det är viktigt för oss att alla våra hyresgäster får ett respektfullt bemötande. Vi ska säkerställa att personalen följer förvaltningens riktlinjer gällande skydds- och tvångsåtgärder. Vi ska också utbilda all vår personal i frågor kring kränkande beteende, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef.