Utebliven insats lex Sarah-anmäls

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att en hyresgäst inte har fått insatsen dusch tillgodosedd.

Händelsen inträffade på ett vårdboende och hyresgästen har inte fått insatsen dusch under cirka fem veckor. Enligt hyresgästens genomförandeplan är överenskommelsen att hen ska duschas en gång i veckan. Vidare använder hyresgästen ett armbågsskydd under vilket ett sår har uppkommit. Till följd av de uteblivna duschtillfällena har personalen upptäckt såret först i ett senare skede.

Händelsen har medfört konsekvenser för hyresgästen i form av behov av medicinering och omläggning av sår. Det inträffade bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande och anmäls enligt lex Sarah till IVO.

– Vi beklagar det inträffade och ser allvarligt på händelsen. I samband med att händelsen uppmärksammades kontaktade personal direkt sjuksköterska som undersökte hyresgästen samma dag samt att dusch genomfördes enligt genomförandeplanen. Det är viktigt att våra hyresgäster ska känna sig trygga med vår vård och omsorg och därför utreder vi nu händelsen, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef.

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande det inträffade och så snart utredningen är färdigställd kommer den att skickas till IVO.