Utebliven riskbedömning och dokumentation vid fall av självskadebeteende

En hyresgäst på ett LSS-boende har vid två tillfällen skadat sig själv. I samband med detta har personalen brustit i arbetet med att dokumentera och upprätta en riskbedömning kring aktuell person. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på detta och gör därför en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En utredning visar att personalen saknat kunskap och kännedom om gällande rutiner vid självskadebeteende. Verksamhetschefen kommer därför informera om riskbedömningar och dess rutiner vid kommande chefsmöte. Det ska även förtydligas att varje enhetschef har ansvar för att all personal får utbildning gällande riskbedömningar.

– Vi ska alltid arbeta förebyggande för våra kunder och hyresgäster. När det uppkommer behov ska vi göra riskbedömningar och upprätta tillhörande handlingsplaner. I detta fall har vi brustit i det arbetet och därför gör vi en lex Sarah-anmälan, säger Eric Semb, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Ytterligare åtgärder som vidtas är att verksamhetsutvecklaren ser över introduktionsmaterialet till enhetschefer gällande riskbedömningar.