Uteblivna insatser på vårdboende lex Sarah-anmäls

Vård- och omsorgsförvaltningen gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att en hyresgäst på grund av uteblivna insatser inte har fått sina behov tillgodosedda.

En hyresgäst på en demensavdelning har under natten lämnats ensam i en fåtölj istället för att ha fått hjälp med att komma i säng. Hyresgästen har heller inte fått sitt tillsynsbesök utfört av personal på morgonen. Hyresgästen har inte kunnat påkalla hjälp själv från personalen.

Utredningen visar att det finns brister i kommunikation mellan enhetschef och personal och brister i överrapporteringen mellan kvälls- och nattpersonal vilket medfört att nattpersonalen inte fick information om att hyresgästen inte kommit i säng. Det fanns även brister i att nattpersonalen inte hade något arbetskort i form av ett schema på när och vilken hyresgäst som behövde hjälp.

– Vi beklagar att detta har inträffat och ser allvarligt på händelsen. För att förhindra att liknande inträffar igen håller personalen på att ta fram arbetskort med planerade insatser för nattpersonalen på samtliga avdelningar, säger Eric Semb, tillförordnad verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Enhetschefen på vårdboendet haft samtal med berörd personal och ska även påminna personalen om gällande rutiner på arbetsplatsen.